A
A+

Ramowy rozkład dnia

7:00 - 8:00

Grupy łączone. Zajęcia opiekuńcze, inicjowanie rozmów z dziećmi przychodzącymi.. Zabawy swobodne – stwarzanie sytuacji zabawowych sprzyjających realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące dzieci z różnych grup.

 
8:00 – 9:00

Zabawy ruchowe; przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, rozwijanie nawyków higienicznych i samoobsługowych.

 
9:00 – 9:30

Śniadanie– doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków połączonego z nauką posługiwania się sztućcami i zastawą stołową; pogadanki nt. zdrowego odżywiania się; pełnienie dyżurów. Realizacja założeń podstawy programowej z tego zakresu. Czynności samoobsługowe i higieniczne.

 
9:30 – 12:00

Zajęcia kierowane -Tworzenie sytuacji edukacyjnych organizowanych przez nauczyciela w formie zabaw, ćwiczeń, gier, itp. wynikających z realizacji podstawy programowej w celu zdobywania i poszerzania wiadomości, doświadczeń; rozwijanie i doskonalenie umiejętności i sprawności oraz samorealizacji w różnych formach aktywności ( poznawcza, słowna, plastyczna, muzyczna, ruchowa). Budowanie zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym. Udział dzieci w realizacji treści religijnych. Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

 

Czynności samoobsługowe przed wyjściem ( zabiegi higieniczne, doskonalenie czynności ubierania się). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (pogoda, zła jakość powietrza) gry i zabawy sportowe w sali; czas na głośne czytanie dzieciom utworów literackich; zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.

 
12:00 – 12:40

Czynności samoobsługowe i higieniczne przed i po obiedzie. Obiad: doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków połączonego z nauką posługiwania się sztućcami i zastawą stołową; pogadanki nt. zdrowego odżywiania się; pełnienie dyżurów. Realizacja założeń podstawy programowej z tego zakresu.

 
12:40 – 14:00

Przygotowanie do relaksacji (słuchanie muzyki, bajek, wyciszenie). Zabawy tematyczne, konstrukcyjne, zabawy i gry stolikowe w małych zespołach podejmowane spontanicznie przez dzieci; zajęcia rytmiczne; zajęcia stymulujące i wyrównawcze pod kierunkiem nauczyciela, logopedy; ćwiczenia utrwalające wiadomości z programowych zajęć edukacyjnych.

 
14:00 – 14:15

Grupy łączone. Podwieczorek– doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków połączonego z nauką posługiwania się sztućcami i zastawą stołową; pogadanki nt. zdrowego odżywiania się; pełnienie dyżurów. Realizacja założeń podstawy programowej z tego zakresu.

 
14:15 – 16:00

Grupy łączone. Gry i zabawy na powietrzu lub w sali – zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań z niewielkim udziałem nauczyciela; gry i zabawy stolikowe; praca w zespołach lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym i z dzieckiem zdolnym; zabawy ze śpiewem; indywidualne rozmowy z dziećmi na temat wydarzeń dnia; zabawy swobodne wg pomysłu dziecka.

 
 
przedszkole nieboczowy

Dom im. Bohaterskich Nieboczowików

Przedszkole w Nieboczowach

przedszkole nieboczowy

Przedszkole w Nieboczowach jest miejscem, w którym motywujemy dzieci do działania, poznawania, doświadczania oraz przeżywania wspaniałych chwil podczas zajęć i zabawy.

dawne nieboczowy

Przedszkole w Nieboczowach

Nieboczowy, ul. Wiejska 25

tel.: 32 44 08 870
e-mail: przedszkole@nieboczowy.lubomia.pl
NIP: 6472582372


Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 700 do 1600

Dla rodziców

Jadłospis   /   Rada rodziców   /   Rekrutacja   /   Logopedia

O przedszkolu

Oferta edukacyjna   /   Ramowy rozkład dnia   /   Statut   /   O przedszkolu   /   Nasza kadra
 
×
przedszkole nieboczowy facebook